Všeobecné obchodní podmínky

 

Drazí návštěvníci, klienti,

jak zákon káže, přikládám zde všeobecné obchodní podmínky pro produkty a služby, které slouží ke vzdělávacím a informačním účelům v oblasti osobního rozvoje na internetové adrese www.ivakrupikova.cz.

Údaje o mně:

 • Poskytovatel služeb: Iva Krupíková
 • Sídlo: Luční 1163, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika
 • IČO: 06525822
 • Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
 • Dále jen "Prodávající"

 

Všeobecné obchodní podmínky mají následující kapitoly

 • 1. Úvodní ustanovení
 • 2. Objednávka služeb
 • 3. Uzavření kupní smlouvy
 • 4. Cena zboží a platební podmínky
 • 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 • 6. Další práva a povinnosti smluvních stran
 • 7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 • 8. Závěrečná ustanovení
 • storno poplatky

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ivakrupikova.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.ivakrupikova.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

 

2. Objednávka služeb

2.1. Po výběru požadované služby z nabídky, vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Objednávka je odesílána prostřednictvím webového rozhraní. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávně, neúplně, nepravdivé nebo zavádějící údaje, neodpovídám za přijetí objednávky ani za její splnění.

2.2.  Po odeslání objednávky Vám její přijetí potvrdím e-mailem, telefonicky, osobně či jiným způsobem. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.ivakrupikova.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce. U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i uhrazena faktura za vzdělávací akci, není-li výslovně uvedeno jinak.

2.3.  Jakékoliv změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na iva.krupikova@gmail.com. 

2.4.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací).

3.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cenu služeb může kupující uhradit prodávajícímu pouze platebním převodem.
4.2. Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy je platba připsána na účet Prodávajícího. Od tohoto okamžiku je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení bude Kupující informován a bude mu doručena faktura elektronickou poštou na jím uvedený email.
4.3. Kupující dále bere na vědomí, že Produkt obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora. Veškeré materiály jsou proto určené pouze jemu. Kupující se zavazuje nešířit dále tyto materiály, a ani nesdílet obdržené odkazy s ostatními lidmi. Kupující se zavazuje, že nebude kurz dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření Produktu třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.

 

Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Kupující může využít těchto možností plateb: online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
Platba jednorázová je platba za jednorázové vzdělávací kurzy v oblasti online tréninků.
Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.
U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
V případě CD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.